Виховна робота

«Школа – це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе,  і тому вся діяльність навчального закладу вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя, гармонізації й гуманізації взаємин між учнями і педагогами, школою і родиною, ґрунтуючись на ідеї самоцінності дитинства, діалогу, усвідомленого вибору власного життєвого шляху» 

Система виховної роботи в освітньому закладі розроблена відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, Статуту освітнього закладу.

Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи школи, є ідея гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування єдиного виховного простору. В Законі України «Про загальну середню освіту» особлива увага приділяється вихованню громадянина-патріота своєї держави, який готовий до подальшого навчання та трудової діяльності зі своїми громадянськими переконаннями, формуванню творчої особистості, свідомого відношення до своїх обов’язків; формуванню навичок здорового способу життя.

Одним із основних завдань, які поставив перед собою педагогічний колектив школи – це створення належного освітнього середовища для розвитку здорової дитини, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки, формування в учнів свідомого ставлення не лише до власного життя і здоров’я, а й оточуючих. Характер виховання повинен передбачити глибоке розуміння вчителем фізіологічної природи вихованців, їх індивідуальні риси та можливості, повагу до особистості дитини.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Конвенція ООН про права дитини

Конституція України

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про охорону дитинства»

Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»

Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення»

Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій»

Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу життя»

Указ Президента України “Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі”

Указ Президента України «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»

Указ Президента України “Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року”

Указ Президента України “Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”

Наказ МОН від 31.03.2017 № 519 “Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні”

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243

Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН України від 06.09.2000 № 434

Наказ МОН України від 29.06.2006 № 489 «Про затвердження змін до положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1335-р “Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 777-р “Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року”

Концепція патріотичного виховання

Національна доктрина розвитку освіти

Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні»

Лист МОН “Щодо протидії пропаганді сепаратизму в закладах освіти”

Лист МОН України від 14.08.2008 № 1/9-520 «Рекомендації до планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти»

Лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-362 “Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”

Лист МОН від 20.07.2020 № 1/9-385 “Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”

Державна програма відпочинку та оздоровлення дітей

МЕТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ: «Виховання патріота, інноватора, життєво компетентної особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності через реалізацію сучасних підходів у контексті нової української школи».

ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ:
 • Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.
 • Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.
 • Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
 • Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проєктів соціального та благодійного напрямків.
 • Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.
 • Впроваджувати оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху.
ЗАВДАННЯ на 2021/2022 н.р:
 • виховання громадянина, патріота, інноватора, гармонійно розвиненої особистості, озброєної компетентностями, які дозволять їй реалізовувати свої потенційні можливості та здатної адекватно реагувати на зміни оточуючого світу;
 • виховання в учнівської молоді ціннісного ставлення до природи, людей, праці;
 • розвиток правосвідомості та шанування свобод інших; профілактика негативних соціальних явищ;
 • підготовка до свідомого життєвого вибору та самореалізації.

Виховна система школи базується на принципах, що визначають основні вимоги до процесу виховання особистості учня, до його змісту, організацій, форм, методів та прийомів.

ПРИНЦИПИ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ:
 • принцип гуманізації і демократизації виховного процесу,
 • принцип зв’язку виховання з реальним життям,
 • виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності,
 • єдність вимог і поваги до особистості,
 • послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.
СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ ЗАБУЗПЕЧУЄ:
 • активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;
 • організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;
 • розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності;
 • згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;
 • соціальну захищеність і підтримку учнів;
 • співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями, колективами;
 • співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;
 • концентрацію сил педагогічного колективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

Система виховної роботи спрямована на створення умов для розвитку для самореалізації особистості кожного учня. Пошук сучасних шляхів і засобів виховання школярів здійснюється на засадах педагогіки творчості і становить одну із найактуальніших проблем освітнього процесу.

Серцевиною виховного процесу є особистість: її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самовідданість, характер.

Результатом виховної діяльності закладу є створення сучасної моделі випускника – людини, готової до самоосвіти, самовизначення та самореалізації у дорослому житті.

СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ:
 • роботу класних керівників (виховні години, позакласні виховні заходи, оформлення класу, спільні добрі справи, походи, поїздки, індивідуальну роботу);
 • діяльність вчителів-предметників (виховний потенціал уроків, позакласні предметні заходи);
 • роботу педагога-організатора і вихователя групи продовженого дня (бесіди, позакласні заходи, робота учнівського самоврядування).
 • діяльність Правління учнівського самоврядування (засідання Центрів, залучення учнів школи до самоврядування, організація дозвілля);
 • роботу гуртків, секцій.
НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
 • робота з соціального захисту учнів;
 • національно-патріотичне виховання;
 • морально-етичне виховання;
 • превентивне виховання; робота з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх;
 • робота з охорони життя і здоров’я учнів;
 • громадянське виховання;
 • трудове виховання та профорієнтація;
 • художньо-естетичне виховання;
 • екологічне виховання;
 • формування здорового способу життя;
 • учнівське самоврядування,

а також:

 • запобігання насильству в сім’ї;
 • запобігання насильству в дитячому середовищі;
 • запобігання ксенофобських та расистських проявів серед молоді;
 • гендерна рівність;
 • робота щодо Конвенції ООН про права дитини ;
 • толерантність у спілкуванні. 
СТРУКТУРА ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Педагогічний і учнівський колективи школи здійснюють  роботу за такими напрямками:

 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до людей;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до мистецтва;
 • ціннісне ставлення до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • профорієнтаційна робота. 
ТРАДИЦІЇ НАШОГО ЗАКЛАДУ

Кожна нація, кожен народ має свої звичаї, що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками. У народі існує повір’я, що той, хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми і Богом. Максим Рильський стверджував: “Той, хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього».

Наш заклад зберігає традиції попередніх поколінь. Традиційними стали проведення різноманітних конкурсів, свят, фестивалів, акцій, майстер-класів, волонтерської діяльності.

 • День Знань
 • Робота клубу «Юний патріот»
 • Родинне свято «Посвята в    першокласники»
 • Свято  «Ми – п’ятикласники»
 • «Козацькі розваги»
 • «Осінній бал»
 • Волонтерська діяльність
 • Свято Миколая, Новорічні та Різдвяні свята
 •   Фестиваль єко-дружин
 •   Шевченківські дні  
 •   Фестивалі Єдності до Дня рідної мови
 •   Клуб цікавих зустрічей
 •   Майстер-класи
 •   Виставки дитячої творчості
 • Пошуково-дослідницька діяльність
 • Шкільні проєкти
 • Акції «Подаруй часточку доброти»,
 • «Зелена планета», «Милосердя»…
 • Святкові вітальні до 8 Березня
 •  Тиждень дитячо-юнацької книги
 •  Останній дзвоник
ФОРМУВАННЯ У ВИПУСКНИКІВ:
 • належного рівня національної свідомості, соціального розвитку;
 • конкурентоспроможності, професійної соціальної мобільності,
 • здатності до неперервної освіти і духовного самовдосконалення;
 • уміння опрацьовувати інформацію;
 • достатньої життєвої компетентності;
 • необхідної комп’ютерної грамотності;
 • вільного володіння іноземними мовами;
 • вільного використання здобутих знань для розв’язання практичних завдань, аналізу нестандартних ситуацій.
МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА ШКОЛИ:
 • Людина працелюбна, спроможна до самореалізації у різних видах діяльності
 • Людина цілеспрямована, наполеглива у досягненні мети
 • Людина рішуча, впевнена у собі
 • Людина , яка володіє знаннями, вміє застосовувати їх у житті
 • Людина , вихована на моральних традиціях українського народу
 • Людина , що володіє культурою спілкування, поведінки

АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА 2019/2020 н.р.
АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА 2020/2021 н.р.

Для керування виховним процесом в школі створено методичне об’єдання класоводів та класних керівників та школа молодого класовода, класного керівника.

Методичне об’єднання класоводів та класних керівників – структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класоводів та класних керівників.

Основні завдання шкільного методичного об’єднання класоводів та класних керівників:
 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класоводів, класних керівників із питань психології та педагогіки;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • озброєння класоводів, класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класоводів та класних керівників;
 • координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;
 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класоводів та класних керівників.
Функції шкільного методичного об’єднання класоводів та класних керівників:
 • організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;
 • координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;
 • планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;
 • організує вивчення та запровадження класоводами та класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;
 • обговорює соціально-педагогічні програми класоводів, класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класоводів, класних керівників, матеріалами атестації класоводів, класних керівників;
 • оцінює роботу членів об’єднання, порушує клопотання перед адміністрацією освітнього закладу про заохочення класоводів, класних керівників.
Взаємодія сім’ї та школи

Структура виховної роботи освітнього закладу включає в себе і партнерську взаємодію з батьками й особами, що їх замінюють, акцентуючи увагу на питаннях виховання дитини на загальнолюдських цінностях, формування правових норм поведінки, запобігання жорстокості, насильства, булінгу,соціалізації дітей і молоді.

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ‘ЄДНАННЯ КЛАСОВОДІВ ТА КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ на 2019/2020 навчальний рік
ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ‘ЄДНАННЯ КЛАСОВОДІВ ТА КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ на 2020/2021 навчальний рік
ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ‘ЄДНАННЯ КЛАСОВОДІВ ТА КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ на 2021/2022 навчальний рік

План виховної роботи на 2022/2023 навчальний рік


ДО СКРИНЬКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА
ВИВЧАЄМО ДОСВІД ОСВІТЯН УКРАЇНИ:
 1. Діяльність класного керівника
 2. Модель інноваційної виховної системи 
 3. Формування здорового способу життя 
 4. Національно-патріотичне виховання 
 5. Тьютор в загальноосвітньому навчальному закладі 
 6. Громадянсько-патріотичне виховання 
 7. Військово-патріотичне виховання 
 8. Родинно-сімейне виховання 
 9. Робота з обдарованими дітьми 
 10. Учнівське самоврядування 
 11. Превентивне виховання 
 12. Правове виховання 
 13. Морально-духовне виховання 
 14. Естетичне виховання 
 15. Екологічне виховання 
 16. Туристсько-краєзнавче виховання 
 17. Трудове виховання 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

АДАПТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

НЕСТАНДАТНІ ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ

ВЗАЄМОДІЯ З КЛАСНИМ САМОВРЯДУВАННЯМ 

АНТИБУЛІНГОВА ПРОГРАМА

КОДЕКС БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ПРОГРАМА РОБОТИ З БАТЬКАМИ 

ПРАВИЛА РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА З УЧНІВСЬКИМИ ЩОДЕННИКАМИ 

ДО СКАРБНИЧКИ КЛАСОВОДА, КЛАСНОГО КЕРІВНИКА:

З  метою підвищення  кваліфікації рекомендуємо навчальні модулі з питань  компетентнісного навчання і створення безпечного і дружнього до дитини  освітнього середовища:

 • онлайн-курс «Безпечна і дружня до дитини школа» (дистанційна форма  навчання, обсяг 20 год., http://scfs.multycourse.com.ua/ua/);
 • онлайн-система «Експрес-оцінювання закладу освіти» відповідно до концепції БДДШ (http://express.autta.org.ua/);
 • навчальний модуль «Основи формування соціальної і здоров’язбережувальної компетентності учнів» (очно-дистанційна форма  навчання, обсяг 105 год., https://is.gd/d6ZHyj);
 • типова програма очного тренінгу для вчителів «Вчимося жити разом» (очна  форма навчання, обсяг 24 год., https://is.gd/vKHYI3);
 • навчальний модуль «Методика компетентісного навчання за інтегрованим  курсом «Я досліджую світ» (очно-дистанційне навчання, обсяг 36 год.,  https://is.gd/Poqn6X);
 • онлайн-курс «Основи здоров’язбережної компетентності» (дистанційна форма навчання, обсяг 60 год., http://multycourse.com.ua/ua);
 • онлайн-курс «Вчимося жити разом» (дистанційна форма навчання, обсяг 30 год., http://llt.multycourse.com.ua/ua);
 • онлайн-курс «Освіта на основі життєвих навичок» (дистанційна форма  навчання, обсяг 24 год., http://dlse.multycourse.com.ua/ua/);
 • освітня програма «Базові навички медіатора/медіаторки в закладах освіти.  Створення та координація діяльності служби порозуміння з числа учнів та  учениць для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» (http://bit.ly/36hJTFt).
ЦЕ ПОТРІБНО ЗНАТИ

Міністерство внутрішніх справ України  запустило у Telegram чат-бот «ДійПротиНасильства» щодо протидії домашньому насильству, який надасть максимально вичерпну інформацію про домашнє насильство, підтримку та допомогу в цьому питанні.  

За допомогою чат-боту можна:
 • викликати служби допомоги (поліцію і швидку);
 • переадресувати на спеціалістів безоплатної правової допомоги, які своєю  чергою нададуть юридичну консультацію в онлайн-режимі;
 • надати контакти інших служб допомоги;
 • роз’яснити, що таке домашнє насильство та як протидіяти цьому явищу,  повноваження органів і установ, які здійснюють заходи з попередження  домашнього насильства.
ЦЕ ПОТРІБНО ЗНАТИ

Департамент захисту інтересів дітей та протидії  насильству Офісу Генерального прокурора України з метою діджиталізації  процесу спілкування з дітьми, які стали жертвами злочинів або свідками  правопорушень, ініціюватиме створення для них online-каналів довіри в  соціальних мережах та месенджерах, зокрема в Instagram, Snapchat або Telegram.

Завдяки такій ініціативі неповнолітні матимуть змогу написати про  вчинення злочину проти них з можливістю надання аудіо- та фотофайлів, а також  отримати первинну правову, психологічну та медичну допомогу, у разі нанесення  їм тілесних ушкоджень.

На сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» розміщений оновлений  перелік програм, а саме: профілактичних та/або корекційних програм для дітей у  контакті із законом; навчальних програм для спеціалістів в галузі профілактики  правопорушень серед дітей та роботи з дітьми у контакті із законом. 

ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Пропонуємо перелік навчальних програм, підручників та навчально- методичних посібників з основ психології та соціальної педагогіки, які були  схвалені для використання комісією з психології та педагогіки Науково методичної ради МОН України у період із 2017 по 2020 роки, в тому числі  програми з профілактики правопорушень серед дітей (лист МОН від 20.08.2020  № 6/1015-20) 

ЦЕ АКТУАЛЬНО

Актуальною у 2021/2022 н. р. залишається профілактична робота щодо  протидії торгівлі людьми. 

Статистичні дані щодо ситуації з протидії торгівлі людьми в Україні  розміщені на сайті Міжнародної організації з міграцій (МОМ). 

Суголосно до статей 7, 9, 20, 21, 22, 23, 24 Закону України «Про протидію  торгівлі людьми» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст.173) вважаємо за доцільне:

 • педагогічним працівникам закладів освіти пройти он-лайн курси  підвищення кваліфікації з питань протидії торгівлі на сайті Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні http://stoptrafficking.org
 • продовжувати включати до програм підготовки, перепідготовки і  підвищення кваліфікації педагогічних працівників інститутів післядипломної  педагогічної освіти курси, лекції та практичні заняття з питань протидії торгівлі  людьми, зокрема, використання електронного курсу «Основи протидії торгівлі  людьми» (режим доступу: http://www.ctcourse.org.ua);
 • впроваджувати за рахунок варіативної складової програму виховної роботи  з питань протидії торгівлі дітьми для учнів 7-10 класів «Особиста гідність. Безпека  життя. Громадянська позиція» (http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5457-);
 • впроваджувати гуртки та факультативи для учнів 7 – 10 класів закладів  загальної середньої освіти «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська  позиція»;
 • проводити інформаційні кампанії до 30 липня – Всесвітнього дня протидії  торгівлі людьми; 18 жовтня – Європейського дня боротьби з торгівлею людьми; 2 грудня – Міжнародного дня за відміну рабства; 10 грудня – Міжнародного дня  захисту прав людини;
 • розвивати співробітництво із громадськими та міжнародними організаціями  і фондами;
 • налагодити освітню роботу із батьками та законними представниками дітей  з питань профілактики торгівлі людьми;
 • поширювати серед учасників освітнього процесу інформацію про діяльність Кол-центру Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі  людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою  статі та насильству стосовно дітей за скороченими телефонними номерами: 1578 з питань протидії торгівлі людьми; 1588 з питань запобігання та протидії  домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно  дітей; Національної безкоштовної «гарячої лінії» з протидії торгівлі людьми та  консультування мігрантів Представництва Міжнародної організації з міграцій  (МОМ) в Україні 0 800 505 501 (безкоштовно зі стаціонарних) 527 (безкоштовно з  мобільних) http://www.527.org.ua

На офіційному сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації  змісту освіти» Міністерства освіти і науки України створено електронний банк  курсів (спецкурсів), які впроваджуються у вищих навчальних закладах та в  системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників (розділ «Діяльність.  Захист прав людини»).

ЦЕ ВАЖЛИВО!

Важливо формувати в дітей, учнівської та студентської молоді життєвих  навичок, уміння протистояти ризикам і загрозам, пов’язаним з наркотиками; здійснювати комплекс профілактичних заходів, спрямованих на підвищення  психолого-педагогічної компетентності батьків, формування у них свідомого відповідального ставлення до виконання обов’язків, пов’язаних з  утриманням, вихованням та освітою дітей;

 • впроваджувати в програми підготовки та перепідготовки педагогічних працівників сучасні методики профілактичної роботи з подолання негативних  проявів серед дітей, учнівської та студентської молоді;
 • створювати методики раннього виявлення дітей, які належать до груп ризику через їх незахищеність та інші чинники, що можуть призвести до початку  вживання наркотиків (діти, батьки яких перебувають у трудовій еміграції за  кордоном; діти із сімей з проблемами залежності; діти, що отримали психологічні  травми внаслідок жорстокого поводження або сексуального насильства,  безпритульні), сприяння захисту їх прав та недопущення соціального  відторгнення тощо. 

При цьому інформуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 10  липня 2019 року № 689 затверджено Порядок проведення моніторингу  наркотичної та алкогольної ситуації в Україні.

УВАГА! РЕКОМЕНДАЦІЇ

Останнім часом збільшилася кількість випадків небезпечної поведінки  дітей, що загрожує їхньому життю та здоров’ю. Зокрема, йдеться про вплив  соціальних мереж в інтернеті. Для підвищення обізнаності педагогічних  працівників закладів освіти, батьків та їхніх дітей Міністерство освіти і науки

України розробило рекомендації для проведення додаткових профілактичних  заходів закладами освіти серед дітей та інформування батьків. Ресурс доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-neobhidnosti-provedennya-dodatkovih profilaktichnih-zahodiv-v-seredovishi-ditej-ta-pidvishennya-obiznanosti-batkiv

https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahist-prav ditini/bezpeka-ditej-v-interneti

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ: